Algemene voorwaarden VeenseAuto

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Artikel 1 – Rechtskeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke bezichtiging, proefrit en aankoop van een voertuig bij VeenseAuto.
Begripsbepalingen
Artikel 3 – Begrippen
1. Onder “de consument” wordt verstaan: een persoon die een voertuig van VeenseAuto komt bezichtigen.
2. Onder “de verkoper” wordt verstaan: de persoon die VeenseAuto vertegenwoordigt, de bezichtiging van het voertuig aanbiedt en het voertuig beschikbaar stelt voor een proefrit. Tevens is “de verkoper” de persoon bij wie de consument betaalt, indien een voertuig verkocht wordt.
3. Onder “het voertuig” wordt verstaan: alle gemotoriseerde voertuigen die VeenseAuto aanbiedt. Dit kunnen auto’s zijn, maar ook motorfietsen, brommobielen etc.
4. Onder “bezichtiging” wordt verstaan: de afspraak die een consument met VeenseAuto maakt om een voertuig te komen bekijken.
5. Onder “proefrit” wordt verstaan: het berijden van een voertuig van VeenseAuto door de consument. De proefrit start vanaf het moment dat de consument in het voertuig plaatsneemt en wegrijdt.
6. Onder “consignatie” wordt verstaan: de verkoop van een voertuig door VeenseAuto in opdracht van de wettelijke eigenaar van dat voertuig.
Betalingsvoorwaarden en incasso
Artikel 4 – Betaling
Indien een consument en de verkoper tot een overeenkomst komen over een voertuig van VeenseAuto, zal de consument eerst het volledige bedrag betalen voordat de overdracht van de eigendom plaatsvindt. De levering van het voertuig geschiedt na betaling van de volledige koopsom, tenzij de consument en de verkoper een afwijkende wijze van levering overeen zijn gekomen.
Aanbod en aanvaarding
Artikel 5 – Het aanbod
1. De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod.
2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de verkoper. De omschrijving van het aanbod is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. In het aanbod staat de prijs van het aangeboden voertuig, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden voertuig is inclusief de niet-vermijdbare kosten.
4. De koper is gehouden tot het vervullen van zijn wettelijke onderzoeksplicht. In het geval van klachten of gebreken aan het voertuig, dient de koper deze onverwijld aan de verkoper mede te delen.
5. Indien de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van de auto dan zijn deze waarheidsgetrouw.
6. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.
7. De verkoper is niet verantwoordelijk voor fouten in advertenties of reclame-uitingen, hieronder mede begrepen typfouten en schrijffouten. Tevens is VeenseAuto niet aansprakelijk voor door de verkoper gemaakte fouten bij het opstellen van een advertentie of bij het doen van een (telefonisch) aanbod.
8. De consument moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de koper direct aanvaarden.
Artikel 6 – consignatie
1. Indien een door VeenseAuto aangeboden voertuig onderwerp is van een consignatieovereenkomst tussen VeenseAuto en de wettelijke eigenaar, draagt VeenseAuto er zorg voor dat deze overeenkomst voor het sluiten van een koopovereenkomst kenbaar is aan de consument.
Koopovereenkomst
Artikel 7 – De overeenkomst
1. De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van.
2. De schriftelijke overeenkomst vermeldt alle omstandigheden van de koop van het voertuig.
3. Bij twijfel over de geldigheid van de overeenkomst wordt de schriftelijke overeenkomst geacht juist te zijn.
Artikel 8 – De inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:
- de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;
- de identiteit van de koper, zoals voornaam, achternaam, woonadres, telefoonnummer en emailadres;
- de omschrijving van het voertuig, onderdelen, en/of accessoires;
- de prijs en de omschrijving van het te kopen voertuig inclusief onderdelen of accessoires;
- de prijs van het voertuig inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is; of:
- de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
- de bij de koop van een voertuig wel-vermijdbare kosten;
- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde;
- de wijze van betaling;
- de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt het voertuig, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.
Leveringsvoorwaarden
Artikel 9 – Levering en verzuim
1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.
2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper het voertuig, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.
3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:
- als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;
- als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat het voertuig, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.
Artikel 10 – Gevolgen van verzuim
Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.
Artikel 11 – Annuleren
1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is.
2. Het annuleren kan tot het gekochte voertuig, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
Artikel 12 – Na levering
1. Als het voertuig aan de consument is geleverd, kunnen vooraf bekende gebreken niet tegen de verkoper worden ingeroepen.
2. De eventuele vooraf bekende gebreken worden op de koopovereenkomst vermeld.
Garantie
Artikel 13 – Wettelijke garantietermijn
Op alle voertuigen die door VeenseAuto aangeboden worden, is de wettelijke garantietermijn van toepassing.
Overmacht
Artikel 14 - Het risico voor het voertuig
1. Gaat het gekochte voertuig kapot of verloren, voordat het voertuig aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper.
2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de consument.
Klachten
Artikel 15 – Klachten
Indien de consument een klacht heeft, kan hij te allen tijde contact opnemen met de verkoper.
De proefrit
Artikel 16 – Proefrit
Vanaf het moment van instappen bij een proefrit gelden de volgende voorwaarden:
1. Zie artikel 3 lid 5 voor de definitie van een proefrit.
2. De consument is verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en neemt de verkeersregels te allen tijde in acht.
3. Schade aan het voertuig zelf tijdens de proefrit komt volledig voor rekening van de consument.
4. Schade aan andere voertuigen of personen komt voor rekening van de verkoper.
5. Bij schade met schuld van een andere partij dan de consument, bijvoorbeeld bij een aanrijding waarbij de consument niet schuldig is, draagt de verkoper het risico.
6. Indien de consument zonder de verkoper een proefrit maakt en er buiten zijn schuld om schade ontstaat, neemt de consument onverwijld contact op met de verkoper.
7. Bij een defect of gebrek aan het voertuig is de consument gehouden het voertuig, direct na het opmerken van het defect of gebrek, op een veilige plek stil te zetten en niet verder te rijden. De consument neemt bij een dergelijk defect of gebrek onverwijld contact op met de verkoper.
8. Wanneer de consument ondanks een defect of gebrek het voertuig niet stilzet, komt alle schade die het voertuig daardoor oploopt volledig voor rekening van de consument.
9. Indien de consument de verkeersregels overtreedt, zijn alle risico’s en boetes voor zijn rekening.
10. Indien het voertuig tijdens een proefrit in beslag wordt genomen als gevolg van een verkeersovertreding, is consument verplicht alle schade hiervan te vergoeden aan verkoper.
11. De consument is tijdens de proefrit verantwoordelijk voor alle inzittenden van het voertuig waarmee hij een proefrit maakt.
12. Indien er tijdens de proefrit letselschade aan een of meerdere inzittenden van het voertuig ontstaat, komt dit niet voor risico en rekening van de verkoper.
13. Indien een gebrek aan het voertuig letselschade veroorzaakt, komt dit voor rekening van de verkoper.
14. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid van de consument om het voertuig voorafgaand aan een proefrit uitvoerig op defecten en gebreken te controleren.
15. In het geval van schade aan het voertuig wordt deze schade begroot door een onafhankelijke professional.
Gebreken aan het voertuig na levering
Artikel 17 – Gebreken na levering
1. Indien het voertuig na levering een gebrek vertoont, is de consument gehouden eerst contact op te nemen met de verkoper alvorens een andere professional in te schakelen.
2. Wanneer de consument toch een professional wil inschakelen, dient hij eerst een offerte van de schade aan de verkoper te overleggen.
3. De verkoper is gehouden de gebreken te laten herstellen.
4. Kan de verkoper de gebreken niet laten herstellen, dan kan de consument het gebrek zelfstandig laten herstellen.
5. De consument maakt vóór het herstel aan de verkoper kenbaar waar en op welke wijze hij het gebrek laat herstellen.
6. Indien de kosten voor het herstel aan de verkoper toekomen, betaalt deze de rekening rechtstreeks aan het bedrijf waar de consument het voertuig laat herstellen.
7. Indien de consument het na levering ontstane of opgemerkte gebrek niet eerst aan de verkoper mededeelt en het gebrek zonder contact met de verkoper zelf laat repareren, zijn de kosten voor deze reparatie volledig voor rekening van de consument.
8. Dit artikel kan geen toepassing vinden indien de wettelijke garantietermijn is verlopen.
Consignatie
Artikel 18 – Consignatie
Op voertuigen die VeenseAuto in consignatie aanbiedt zijn alle algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast geldt voor consignatie:
1. De wettelijke eigenaar van het voertuig is verantwoordelijk voor alle schade die aan het voertuig ontstaat tijdens de gehele duur van de consignatieovereenkomst. Ook voor schade die ontstaat tijdens een proefrit is de wettelijke eigenaar van het voertuig verantwoordelijk.
2. De wettelijke eigenaar van het voertuig is verplicht deze te verzekeren.
3. Indien het voertuig niet verzekerd is, is de wettelijke eigenaar verplicht dit voor het sluiten van de consignatieovereenkomst aan VeenseAuto te melden.
4. Indien een consument een proefrit wil maken met een voertuig dat door VeenseAuto in consignatie aangeboden wordt, is de verkoper verplicht hierbij aanwezig te zijn.
5. Indien het voertuig, dat onderwerp is van een consignatieovereenkomst, aan een consument wordt verkocht, draagt VeenseAuto er zorg voor het door de consument betaalde bedrag niet lager is dan de minimumprijs zoals bepaald in de consignatieovereenkomst.
6. Indien de consignatienemer akkoord gaat met de afgesproken minimum- en maximumprijs, is VeenseAuto niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een verkeerde inschatting van de waarde van het voertuig.
7. Indien een voertuig, dat onderwerp is van een consignatieovereenkomst tussen VeenseAuto en de wettelijke eigenaar, door de verkoper verkocht wordt aan een consument, kan de consument geen beroep doen op zijn consumentenrecht.
8. Indien de consignatiegever het voertuig zelf verkoopt, is hij verplicht de door VeenseAuto reeds gemaakte kosten ten aanzien van de verkoop van het voertuig, volledig te vergoeden.